Ministr průmyslu a obchodu České republiky

 

prostřednictvím

 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Na Františku 32

Praha 1

 

 

 V Brně 27. března 2003

 

 

 

K č.j.: 14398/03/1120

 

 

Věc:

Rozklad podle § 16 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

     Dne 5. 3. 2003 jsem zaslal Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR žádost o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů :

 

-          "Kodex chování" exportéra vojenského materiálu, který na základě Usnesení Vlády ČR č. 385 ze dne 10. 4. 2002 o Národním akčním plánu boje proti terorismu zpracovalo MPO (ve spolupráci s MZV)

 

Povinný subjekt – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR žádosti o poskytnutí informací nevyhověl, aniž vydal rozhodnutí dle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb, jež by obsahovalo náležitosti dle § 15 odst. 2 stejného zákona.

 

Vedoucí tiskového oddělení MPO ČR mi pouze zaslala přípis ze dne 13. 3. 2003, který neobsahoval náležitosti rozhodnutí podle § 15 odst. zákona o svobodném přístupu k informacím, z něhož vyplývá, že povinný subjekt mi požadovanou informace neposkytne, jelikož požadovaný dokument údajně ministerstvem průmyslu a obchodu zpracován vůbec nebyl. Místo toho mi byl zaslán text Kodex chovaní EU při vývozu zbraní. Proto v souladu s § 16 odst. 1 a odst. 5 zák. č. 106/1999 Sb. podávám proti postupu povinného subjektu

 

 

r o z k l a d

 

který odůvodňuji takto:

 

1) Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nemá podle mého názoru řádnou formu rozhodnutí předpokládanou ustanovením § 15 odst. 2 zák.
č. 106/1999 Sb. ani poučení o případném opravném prostředku, přestože požadovaná informace nebyl poskytnuta.

 

V případě požadovaných informací došlo tedy k tomu, že povinný subjekt nevyhověl žádosti o informaci, aniž by o tom vydal jakékoliv rozhodnutí. Tím správní orgán prvého stupně porušil § 15 odst. zákona o svobodném přístupu k informacím. Dle § 15 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. pak platí fikce, že „jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.“

 

2) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR neposkytlo požadované informace s odůvodněním, že požadovaný dokument nebyl ministerstvem průmyslu a obchodu zpracován. To je však v rozporu s prezentací zástupce MPO na mezinárodní konferenci „V4 a bezpečnost“ konané dne 7. 2. 2003 na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, který zde uvedl, že zmiňovaný dokument je MPO zpracován a veřejně k dispozici. Stejnou informaci mi ve stejný den osobně potvrdil i ing. Zdeněk Zeman z odboru bezpečnosti a krizového řízení MPO ČR, který uvedl, že český „Kodex chovaní“ exportéra vojenského materiálu je k dispozici na webové stránce http://www.mpo.cz a že v současné době je připomínkován společnostmi zabývajícími se exportem vojenského materiálu. Navíc z Usnesení Vlády ČR ze dne 10. 4. 2002 č. 385 o Národním akčním plánu boje proti terorismu z bodu 4. 2. 4. Kontrola vývozů a dovozů vojenských zbraní a vybavení, civilních zbraní a zboží a technologií dvojího užití, vyplývá, že MPO ve spolupráci s MZV do
31. 7. 2002 připraví „…návrh souhrnné informace o požadavcích kladených na provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v ČR, včetně informace o „Kodexu chování“ exportéra vojenského materiálu.“ Dále se ve zmiňovaném usnesení vlády uvádí, že MPO do 30. 11. 2002 dokončí „…informaci o požadavcích, kladených na provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v ČR, včetně informace o „Kodexu chování“ exportéra vojenského materiálu, realizovat její finální podobu a distribuci podnikatelům, včetně jejího zveřejnění na Internetu.“

 

S odvoláním na výše uvedené navrhuji, aby ministr průmyslu a obchodu České republiky v rámci řízení o rozkladu změnil rozhodnutí tiskového oddělení MPO ČR, kterým mi nebyla požadovaná informace poskytnuta v tom smyslu, že požadovaná informace mi bude v zákonné lhůtě doručena.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Milan Štefanec