Mgr. Martin Soukup

advokát

120 00 Praha 2, Na Rybníčku 16

_________________________________________________________________________

ČAK:  9729       e-mail: soukup.ak@volny.cz        tel. (+)420-2-24942206  l. 270        fax (+)420-2-24941614

_________________________________________________________________________

                       

 

                                                                       V Praze 19.2.2003

 

Ministr zahraničních věcí České republiky

 

prostřednictvím

Ministerstva zahraničních věcí ČR

oddělení veřejných informací

Loretánské nám. 101/5

118 00  Praha 1

 

 

K čj. 100000/153-2003-OVI

 

 

Věc:     Rozklad podle § 16 odst.1 a odst.5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  /dále jen „InfZ“ )

 

 

 

Žadatel :           Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka

                        se sídlem Pražská čp. 223, Tábor, IČ : 70908231

 

                        zastoupená Mgr. Martinem Soukupem, advokátem

                        se sídlem Na Rybníčku 16, 120 00  Praha 2

 

 

I.

 

            Dne 20.1.2003 zaslal žadatel Ministerstvu zahraničních věcí ČR žádost o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů :

 

-         poskytnutí vyjádření MZV ČR k žádostem právnických osob o udělení povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem dle § 6 odst.2 zákona č. 38/1994 Sb., v platném znění, za rok 2002

 

Povinný subjekt – Ministerstvo zahraničních věcí ČR žádosti o poskytnutí informací nevyhověl, aniž vydal rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ, jež by obsahovalo náležitosti dle § 15 odst. 2 InfZ.

 

Vedoucí oddělení veřejných informací MZV ČR pouze zaslala dne 4.2.2003 žadateli přípis, který neobsahoval náležitosti rozhodnutí podle § 15 odst. InfZ a z něhož vyplývá, že povinný subjekt žadateli informace neposkytuje a doporučuje žadateli, aby se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Žadatel proto v souladu s § 16 odst. 1 a odst. 5 InfZ podává proti postupu povinného subjektu

 

 

r o z k l a d

 

které odůvodňuje takto:

 

1/ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, oddělení veřejných informací, nemá podle názoru žadatele řádnou formu rozhodnutí předpokládanou ustanovením § 15 odst.2 InfZ, kdy zejména neobsahuje označení právních předpisů, podle kterých bylo rozhodováno, řádné odůvodnění každého jednotlivého omezení práva na informace ani poučení o případném opravném prostředku.

 

V případě požadovaných informací došlo tedy k tomu, že povinný subjekt nevyhověl žádosti o informaci, aniž by o tom vydal jakékoliv rozhodnutí. Tím správní orgán prvého stupně porušil § 15 odst. 1 InfZ. Dle § 15 odst. 4 InfZ pak platí fikce, že „jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.“

 

2/ Ministerstvo zahraničních věcí ČR neposkytlo žadatelem požadované informace a pouze jej odkázalo s jeho žádostí na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Žádost o poskytnutí seznamu všech vyjádření MZV ČR k žádostem o udělení povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem však byla podle názoru žadatele zcela oprávněná, neboť vycházela z platného práva, které v ustanovení § 6 odst.2 zákona č. 38/1994 Sb., v platném znění stanoví jednoznačnou a důležitou působnost MZV ČR vyjádřit se předem ke každé žádosti o povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem, a to z  hlediska bezpečnostních zájmů  České  republiky,  s  přihlédnutím k obchodním zájmům České republiky.

 

            S odvoláním na výše uvedené žadatel navrhuje, aby ministr zahraničních věcí České republiky v rámci řízení o rozkladu rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí ČR – oddělení veřejných informací vydané dle          § 15 odst. 4 InfZ se mění a informace požadované v žádosti Společnosti pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka ze dne 20.1.2003 se poskytují.

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Soukup

 

Jednou

Plná moc