Mgr. Martin Soukup

advokát

120 00 Praha 2, Na Rybníčku 16

_________________________________________________________________________

ČAK:  9729       e-mail: soukup.ak@volny.cz        tel. (+)420-2-24942206  l. 270        fax (+)420-2-24941614

_________________________________________________________________________

                       

 

                                                                       V Praze 19.2.2003

 

Ministr obrany České republiky

 

prostřednictvím

Ministerstva obrany ČR

odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem

Tychonova 1

160 00  Praha 6

 

 

K čj. 11645/32/2003-7947

 

 

Věc:     Rozklad podle § 16 odst.1 a odst.5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  /dále jen „InfZ“ )

 

 

 

Žadatel :           Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka

                        se sídlem Pražská čp. 223, Tábor, IČ : 70908231

 

                        zastoupená Mgr. Martinem Soukupem, advokátem

                        se sídlem Na Rybníčku 16, 120 00  Praha 2

 

 

I.

 

            Dne 20.1.2003 zaslal žadatel Ministerstvu obrany ČR – Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem žádost o poskytnutí následujících informací podle zákona                       č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů :

 

-         zpřístupnění výsledků veřejné obchodní soutěže na prodej nepotřebného vojenského materiálu ze zásob Ministerstva obrany vyhlášené v roce 2002 s uvedením vítězných subjektů a se zeměmi cílového určení (v případě vývozu nepotřebného materiálu do zahraničí) prodaného vojenského materiálu

 

Povinný subjekt – Ministerstvo obrany ČR žádosti o poskytnutí informací nevyhověl, aniž vydal rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ, jež by obsahovalo náležitosti dle § 15 odst. 2 InfZ.

Ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO ČR pouze zaslal dne 31.1.2003 žadateli přípis, který neobsahoval náležitosti rozhodnutí podle § 15 odst. InfZ a z něhož vyplývá, že povinný subjekt žadateli informace neposkytuje s odvoláním na obchodní tajemství. Žadatel proto v souladu s § 16 odst. 1 a odst. 5 InfZ podává proti postupu povinného subjektu

 

r o z k l a d

 

které odůvodňuje takto:

 

1/ Sdělení Ministerstva obrany ČR, odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem, nemá podle názoru žadatele řádnou formu rozhodnutí předpokládanou ustanovením § 15 odst.2 InfZ, kdy zejména neobsahuje označení právních předpisů, podle kterých bylo rozhodováno, řádné odůvodnění každého jednotlivého omezení práva na informace ani poučení o případném opravném prostředku.

 

V případě požadovaných informací došlo tedy k tomu, že povinný subjekt nevyhověl žádosti o informaci, aniž by o tom vydal rozhodnutí. Tím správní orgán prvého stupně porušil § 15 odst. 1 InfZ. Dle § 15 odst. 4 InfZ platí, že „jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.“

 

2/ Ministerstvo obrany ČR neposkytlo žadatelem požadované informace s odkazem na to, že výsledky obchodní veřejné soutěže lze oznámit pouze tomu účastníkovi, který podal návrh do soutěže. Dále poukazuje na to, že s odkazem na zák.č. 38/1994 Sb., o  zahraničním obchodu s vojenským materiálem mají požadované informace povahu obchodního či služebního tajemství.

 

Ve smyslu § 9 odst. 2 InfZ se při poskytování informace, která se týká používání prostředků státního rozpočtu anebo nakládání s majetkem těchto subjektů (rozuměj státu), nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. Zveřejnění informace o odprodeji nepotřebného vojenského materiálu ze státních rezerv je podle názoru žadatele ve veřejném zájmu a nelze ji neposkytnout z důvodu nepřiměřeně restriktivního výkladu institutu obchodního či služebního tajemství.

 

            S odvoláním na výše uvedené žadatel navrhuje, aby ministr obrany České republiky v rámci řízení o rozkladu rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Ministerstva obrany ČR – Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem vydané dle § 15 odst. 4 InfZ se mění a informace požadované v žádosti Společnosti pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka ze dne 20.1.2003 se poskytují.

 

 

 

Mgr. Martin Soukup

 

Jednou

Plná moc