Mgr. Martin Soukup

advokát

120 00 Praha 2, Na Rybníčku 16

_________________________________________________________________________

ČAK:  9729       e-mail: soukup.ak@volny.cz        tel. (+)420-2-24942206  l. 270        fax (+)420-2-24941614

_________________________________________________________________________

                       

 

                                                                        V Praze 19.2.2003

 

 

Ministr průmyslu a obchodu České republiky

 

prostřednictvím

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

tiskové oddělení

Na Františku 32

110 15  Praha 1

 

 

K čj. 5666/03/1120

 

 

Věc:     Rozklad podle § 16 odst.1 a odst.5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  /dále jen „InfZ“ )

 

 

 

Žadatel :             Společnost pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka

                        se sídlem Pražská čp. 223, Tábor, IČ : 70908231

 

                        zastoupená Mgr. Martinem Soukupem, advokátem

                        se sídlem Na Rybníčku 16, 120 00  Praha 2

 

 

I.

 

            Dne 20.1.2003 zaslal žadatel Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR žádost o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů :

 

1) Zpřístupnění seznamu udělených licencí (s uvedením jména žadatele, názvu vojenského materiálu a jeho množství, konečném užití zboží) na vývoz a dovoz vojenského materiálu dle § 16 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu  s vojenským materiálem, v platném znění, za rok 2002.

 

2) Zpřístupnění seznamu zamítnutých žádostí o licenci na vývoz a dovoz vojenského materiálu za rok 2002.

 

3) Zpřístupnění seznamu povolení vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro zahraniční obchod s vojenským materiálem právnickým osobám dle § 6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu  s vojenským materiálem, v platném znění, za rok 2002, a o seznam právnických osob, jimž bylo v roce 2002 toto povolení odebráno.

 

 

Povinný subjekt – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR svým rozhodnutím ze dne 31.1.2003 čj. 5666/03/1120 uvedené žádosti o poskytnutí informací nevyhovělo, a to v žádném z bodů žádosti. Žadatel se domnívá, že nebyly dány podmínky pro odmítnutí poskytnutí informací, a proto v souladu s § 16 odst. 1 a odst. 5 InfZ podává proti postupu povinného subjektu

 

r o z k l a d

 

který odůvodňuje takto:

 

1/ Z rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vyplývá, že žádosti o poskytnutí informace nebylo vyhověno s poukazem na ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a na nař.vl. č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností. Z uvedených právních předpisů vyplývá, že za utajovanou skutečnost jsou pokládány mj. „přehledy vydaných individuálních licencí a souhrnné statistické nebo jiné údaje o vývozech a dovozech vojenského materiálu, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o a) významný vojenský materiál a b) ostatní vojenský materiál.“ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dále odkazuje na § 31 zákona č. 38/1994 Sb.,              o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, který stanoví povinnost mlčenlivosti zaměstnanců ministerstva.

 

2/ Ustanovení § 12 InfZ stanoví základní zásadu, že povinný subjekt poskytne veškeré požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Výjimky z povinnosti poskytovat informace obsažené v § 7 až § 11 InfZ nelze podle názoru žadatele vykládat extenzivně, neboť takový výklad by nepřiměřeně omezoval veřejný zájem na soustavné a účinné kontrole státní správy a právo na informace v oblasti veřejné správy.

 

3/ Z uvedeného vyplývá, že Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo po vyloučení event. utajovaných skutečností žadateli informace poskytnout, tj. alespoň částečně. Režim utajení se například nevztahuje na názvy a další identifikační údaje subjektů, kterým byly licence poskytnuty spolu s obecným označením druhu vojenského materiálu. Dále z právního předpisu nelze analogicky usuzovat, že se utajení vztahuje na seznam zamítnutých žádostí (bod 2. žádosti). Z obdobných důvodů a v obdobném rozsahu měla být poskytnuta i informace o povoleních vydaných MPO ČR pro zahraniční obchod a seznam právnických osob, kterým bylo v roce 2002 toto povolení odebráno (bod 3. žádosti).

 

4/ Rovněž povinnost mlčenlivosti, uvedená jako jeden z důvodů nevyhovění žádosti (body 2 a 3) v § 11 odst.3 InfZ nemůže být podle mínění žadatele ospravedlnit neposkytnutí informace v plném rozsahu, neboť „při poskytování informací, které získal povinný subjekt od třetí osoby k plnění úkolů na základě zvláštního zákona, podle kterého by se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, avšak které (informace) lze poskytnout podle tohoto zákona, poskytne povinný subjekt je ty informace, které přímo souvisí s plněním jeho úkolu. Povinnost mlčenlivosti zaměstnanců povinného subjektu chrání třetí osoby před zneužitím poskytnutých informací např. v rámci ochrany osobnosti, avšak její nadmíru extenzivní aplikace nemůže bránit nenaplnění účelu InfZ, tedy veřejném zájmu na kontrole činností veřejné správy.

 

 

            S odvoláním na výše uvedené žadatel navrhuje, aby ministr průmyslu a obchodu České republiky v rámci řízení o rozkladu rozhodl takto:

 

Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu vydané dle § 15 odst. 1 InfZ se mění a informace požadované v žádosti Společnosti pro trvale udržitelný život, jihočeská regionální pobočka ze dne 20.1.2003 se poskytují.

 

 

 

Mgr. Martin Soukup

 

Jednou

Plná moc